CHYTRÉ LÍCHY SUSTAINABLE DISTRICT

LocationŽidlochovice, Czech Republic
TeamTomáš Kozelský, Alexandra Georgescu, Viktor Odstrčilík, Kateřina Baťková, Kateřina Čenovská, Markéta Fišerová, Adam Šimíček, Kristián Zámečník
Year2021
ClientMěsto Židlochovice
VisualsZAN studio

en

CONCEPT

The intersection between city and nature is also the border between duties and leisure. The duty calls for an efficient life, quality housing, efficient infrastructure, economic accessibility and an acceptable level of ownership. Leisure time offers space for the individual, for his intellectual and physical development, for the formation of his interpersonal relationships and for strengthening his relationship with the environment. The interconnection of these two worlds should not be a collision. We looked for their symbiosis and found two circuits closely related to each other. One represents the periphery of transport and therefore the city. It is a calm but effective communication that will comfortably serve the basic needs of personal and light logistics car and bicycle transport. The second loop extends from the territory to endless curves of newly emerging groves and draws on the border between the three villages. This relationship provides the basis for the emergence of a neighborhood that can afford to take responsibility for its development on its shoulders and thus form a vision of sustainability.

SOCIAL STRUCTURE

The proposal in this area emphasizes the creation of a sufficient variability of typologies, sizes, and ways of using objects and the palette of public spaces belonging to them. It thus meets the specified requirements, which it implements into the functioning of the entire design. Thanks to the appropriate hierarchy of spaces, users have enough privacy and, if necessary, can interact with other members of the community within prominent spaces or usefully public areas. There is no separate closed part, which is oriented only to the road, but on the contrary a compact development with good permeability, which builds on the existing structure of the village. The typologies are prepared for the following types of users: couples and young families, housing for active seniors, families targeting sustainable housing, large families, start-up apartments for young professionals, family multi-generational housing. An important factor is to keep the typology of Soho buildings and start-up flats in the ownership of the municipality so that it can influence their use and occupation and involve it in the social policy of the whole municipality. These buildings also contain spaces that can be flexibly occupied and used as needed, and thanks to their location on the “square”, they are expected to perform functions such as a cafe, community center, cowork, and SO-HO units, combining housing and office functions or facilities for services.

THE BUILDINGS

The development of the area consists of clusters consisting of 6 different typologies of housing. Types 1,3,4 and 6 are objects of individual housing, both ordinary and free-standing groups. This construction is suitable for a development project. Objects of type 2 and 5 complement the portfolio of spaces with other functions (even if only on a minimal scale), or allow adaptation to other uses. The specificity of user targeting of these objects is more inclined to the rental form. Here, the ownership of the city is assumed.

QUALITY GREENERY AND ITS CONDITIONS 

To ensure a pleasant climate and reduce the so-called heat island, greenery is placed in the design so that biodiversity is achieved here. Thanks to green and permeable areas and generally water infiltration in the locality, ideal conditions are created for the sustainable growth of trees and greenery, which closes this cycle due to the subsequent evaporation. When planting trees, soil cells or structural substrate are used as needed, which ensure good growth, as they allow water retention and at the same time prevent excessive soil compaction, which could occur without these measures due to the fact that the whole site is designed very compactly and the width of public spaces. they are minimized.

ENERGY CONCEPT

All buildings will be designed to the level of a passive standard with an emphasis on the compactness of the building shape (low volume factor of the building). The heat transfer coefficients of cooled structures will be designed to the lower limit of the recommended values ​​for passive buildings according to ČSN 73 0540-2: 2011. The hole fillings will be optimally oriented for the maximum use of summer solar gains.

 

cz

KONCEPT

Území na hranici města a přírody je území na hranici mezi povinnostmi a volným časem. Povinnost volá po efektivním životě, kvalitním bydlení, výkonné infrastruktuře, ekonomické dostupnosti a po přijatelné míře vlastnictví. Volný čas nabízí prostor pro jednotlivce, pro jeho intelektuální i fyzický rozvoj, pro formování jeho mezilidských vztahů a pro posílení jeho vztahu k okolí. Setkání těchto dvou světů nemá být kolizní. Hledáme jejich symbiózu a nacházíme dva okruhy těsně navazující na sebe. Jeden reprezentuje periferii dopravy a tedy i města. Je to zklidněná, ale efektivní komunikace, která pohodově obslouží základní potřeby osobní i lehké logistické automobilové a cyklistické dopravy. Druhá smyčka se rozprostírá z území do nekonečných zákrut nově vznikajících lesíků a remízů na pomezí mezi třemi obcemi. Tento vztah dává základ pro vznik čtvrti, která si na svá bedra může dovolit naložit zodpovědnost za svou zástavbu a formovat tak vizi o udržitelnosti.

SOCIÁLNÍ STRUKTURA

Návrh v této oblasti klade důraz na vytvoření dostatečné variabilty typologíí, velikosti a způsobů užívání objektů a k nim náležící paletu veřejných prostor. Splňuje tak zadané požadavky, které implementuje do fungování celého návrhu. Díky vhodné hierarchizaci prostor mají uživatelé dostatek soukromí a v případě potřeby mohou interagovat s dalšími členy komunity v rámci prominentních prostor nebo využít plně veřejných částí. Nevzniká samostatná uzavřená část, která je orientována pouze ke komunikaci ale naopak kompaktní zástavba s dobrou prostupností, který navazuje na stávající strukturu obce. Typologie jsou připraveny na tyto typy uživatelů: páry a mladé rodiny, bydlení pro aktivní seniory, rodiny cílící na udržitelné bydlení, široké rodiny, startovací byty pro mladé profesionály, rodinné vícegenerační bydlení. Důležitým faktorem je pak ponechání zejména typologií Soho objektů a startovacích bytů ve vlastnictví obce, tak aby ta mohla ovlivňovat, jejich využití a obsazení a zapojit to do sociální politiky celé obce. Tyto objekty také dále obsahují prostory, které mohou být dle potřeby flexibilně obsazovány a využívány a díky umístění na “návsi”, mají předpoklad plnit funkce jak např. kavárna, komunitní centrum, cowork a tzv. SO-HO jednotky, kombinující funkce bydlení a kanceláře nebo zázemí pro služby.

ZÁSTAVBA

Zástavba území se skládá z klastrů tvořených 6ti různými typologiemi bydlení. Typy 1,3,4 a 6 jsou objekty individuálního bydlení a to ředového i samostatně stojícího uskupení. Tato výstavba je vhodná pro developerský záměr. Objekty typu 2 a 5 doplňují portfolio prostor i o další funkce (byť jen v minimálním měřítku), nebo umožňují přizpůsobení k jinému užívání. Specifičnost uživatelského cílení těchto objektů se spíše přiklání k nájemní formě. Zde se tedy předpokládá vlastnictví města.

KVALITNÍ ZELEŇ A JEJÍ PODMÍNKY

Pro zajištění příjemného klima a snížení tzv. tepelného ostrova je v rámci návrhu zeleň umisťována tak, aby zde bylo dosaženo biodiverzita. Díky zeleným a propustným plochám a obecně zasakování vod v lokalitě, jsou vytvořeny ideální podmínky pro udržitelný růst stromů a zeleně, která díky následnému odpařování uzavírá tento koloběh. Při vysazování stromů jsou dle potřeby využívány půdní buňky či strukturní substrát, které zajišťují dobrý růst, protože umožňují zadržovat vodu a zároveň zabraňují přílišnému zhutnění zeminy, které by mohlo nastat bez těchto opatření díky tomu, že celá lokalita je navržena velmi kompaktně a šířky veřejných prostorů jsou jsou minimalizovány.

ENERGETICKÁ KONCEPCE

Všechny objekty budou navrženy na úroveň pasivního standardu s důrazem na kompaktnost tvaru budovy (nízký objemový faktor budovy). Součinitele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí budou navržené ke spodní hranici doporučených hodnot pro pasivní budovy dle ČSN 73 0540-2:2011. Otvorové výplně budou optimálně orientovány pro max. využití letních solárních zisků.