LAB CITY

LocationBrno, Czech Republic
Size14 000 m2
TeamTomáš Kozelský, Alexandra Georgescu, Viktor Odstrčilík, Kateřina Baťková, Maria Minic, Mariana Fonseca, Markéta Fišerová
ClientPrivate investor
CollaboratorsRenders by ZAN studio

en

01 CONTEXT

The solved area and buildings are part of the premises of the Research Institute of Building Materials in Brno (VÚSH). The campus urban typology is a relatively common phenomenon for a university city with a broad research base, such as Brno. However, today’s form of the open campus offers a more sensitive relationship to the urban organism, and post-war complexes are a slowly disappearing phenomenon both in terms of the historical context and in terms of urban functionality. The VÚSH complex is similar to the VÚVL and SVÚM located on the Bratislava transport axis, ie south of the city center. The reactivation of this campus, as a research and educational one, may lead to the decentralization of these functions, which are now gathering on university campuses, and become a balance component transforming the suburban zone into a cultural-educational cluster. This step also follows the logic of urbanization and gentrification of the southern parts of Brno based on the new zoning plan and the proposal to move the train station.

02 CITY UNIT

The group of buildings that originally formed the center of VÚSH is located in an area that has experienced diverse growth in the recent decades and where buildings of various shapes, heights and functions have accumulated over time without following a precise urban concept. In this complex and heterogeneous context, the orthogonality and pure forms of VÚSH volumes make an important and recognizable urban figure, whose identity is able to become an organizing matrix for the whole area. Aware of the potential of this quality, during the project elaboration, we considered each building of groups B1 and B2 to be a part of a larger urban complex, the VÚSH complex. The complex itself is at the heart and the first act of transformation of an even larger context, the future campus, which will occupy the space between Hněvkovského Street in the west, the Svitava River and the adjacent fields in the east and the railway in the north.

B1 TOWER

The volumes of the tower and cinema are the most visible and easily recognizable in the area. The aim of our intervention is to maintain their identity and balance of proportions and at the same time to change their use in relation to the future development of the whole environment. The VÚSH high-rise building is not an isolated architectural building, but part of a number of high-rise buildings in Brno, which were a symbol of the city’s technological and industrial development in the last century. We believe that preserving its character will bring a positive identity to the new complex. The ground floor can be accessed from the north facade of the building, for the users themselves, or from the public entrance in the area between the tower and the cinema. There is also a direct connection to the underground car park. The space of the old cinema is conceived as a representative space for the whole complex. On the ground floor, where the dining room is currently located, is the main reception area, foyer and café, which welcomes external visitors and allows them to be redistributed into individual parts of the complex. These spaces functionally support the upper spaces, which are preserved in their extension and height as the main rental spaces for events such as trade fairs, exhibitions and conferences.

B2 KITT

The volumes of the tower and cinema are the most visible and easily recognizable in the area. The aim of our intervention is to maintain their identity and balance of proportions and at the same time to change their use in relation to the future development of the whole environment. The VÚSH high-rise building is not an isolated architectural building, but part of a number of high-rise buildings in Brno, which were a symbol of the city’s technological and industrial development in the last century. We believe that preserving its character will bring a positive identity to the new complex. The ground floor can be accessed from the north facade of the building, for the users themselves, or from the public entrance in the area between the tower and the cinema. There is also a direct connection to the underground car park. The space of the old cinema is conceived as a representative space for the whole complex. On the ground floor, where the dining room is currently located, is the main reception area, foyer and café, which welcomes external visitors and allows them to be redistributed into individual parts of the complex. These spaces functionally support the upper spaces, which are preserved in their extension and height as the main rental spaces for events such as trade fairs, exhibitions and conferences.

 

cz

01 KONTEXT

Řešené území a budovy jsou součástí areálu Výzkumného ústavu stavebních hmot v Brně (VÚSH). Areálu, jehož urbanistická typologie je pro univerzitní město s širokou základnou výzkumu, jako je Brno, poměrně běžným jevem. Dnešní forma otevřeného kampusu však nabízí citlivější vztah k městskému organismu a poválečné komplexy jsou jak z hlediska historického kontextu, tak z hlediska urbanistické funkčnosti pomalu mizejícím fenoménem. Komplex VÚSH je jedním z podobných komplexů (VÚVL, SVÚM) umístěných na bratislavské dopravní ose, čili jižně od centra města. Reaktivace tohoto areálu, jako výzkumného a vzdělávacího kampusu může vést k decentralizaci těchto funkcí, které se nyní schromažďují v univerzitních kampusech, a stát se balanční složkou transformující suburbání zónu v kulturně- edukativní klastr. Tento krok také navazuje na logiku urbanizace a gentrifikace jižních části Brna vycházející z nového územního plánu a návrhu přesunu vlakového nádraží.

02 MĚSTSKÝ CELEK

Skupina budov, které původně tvořily centrum VÚSH, se nachází v oblasti, která v posledních desetiletích zaznamenala různorodý růst a kde se v průběhu času hromadily budovy různých tvarů, výšek a funkcí, aniž by se řídily přesnou urbanistickou koncepcí. V tomto složitém a heterogenním kontextu činí ortogonalita a čisté formy objemů VÚSH důležitou a rozpoznatelnou urbanistickou figuru, jejíž identita je schopna stát se uspořádávající matricí pro celou oblast.
S vědomím potenciálu této kvality jsme při zpracování projektu každou budovu skupiny B1 a B2 považovali za součást většího urbanistického celku, komplexu VÚSH. Samotný komplex pak za srdce a první akt transformace ještě většího kontextu, budoucího kampusu, který zaujme prostor mezi ulicí Hněvkovského na západě, řekou Svitavou a přilehlými polnostmi na východě a železnicí na severu.

B1 TOWER

Objemy věže a kina jsou v oblasti nejvíce viditelné a dobře rozpoznatelné. Cílem našeho zásahu je zachovat jejich identitu a vyváženost proporcí a zároveň proměnit jejich využití ve vztahu k budoucímu rozvoji celého okolí. Výšková budova VÚSH není izolovaným architektonickým objektem, ale součástí celé řady brněnských výškových budov, které byly v minulém století symbolem technologického a průmyslového rozvoje města. Věříme, že zachování jejího charakteru přinese novému komplexu pozitivní identitu. V přízemí může být přístup ze severní fasády budovy, pro samotné uživatele, nebo z veřejného vstupu v prostoru mezi věží a kinem. V tomto místě je také přímé napojení na podzemní parkoviště. Prostor starého kina je koncipován jako reprezentativní prostor pro celý komplex. V přízemí, kde se v současnosti nachází jídelna, je hlavní recepce areálu, foyer a kavárna, které vítají externí návštěvníky a umožňují jejich přerozdělení do jednotlivých částí komplexu. Tyto prostory funkčně podporují horní prostory, které jsou zachovány ve své přístavbě a výšce jako hlavní nájemní prostory pro akce, jako jsou veletrhy, výstavy a konference.

B2 KITT

Budovu B2 jsme pojali jako vysoce vybavené technologické město, kde mohou uživatelé najít místo pro rozvoj svého výzkumu, či produkce v budově, která je schopna zajistit všechny potřebné technické požadavky. Zároveň náš návrh vytváří prostředí, které podporuje spolupráci a sdílení znalostí. Stávající budovy jako dědictví racionalistické architektury 60. let 20. století mají velice pravidelnou a přísnou strukturu. Náš projekt poskytuje možnost instalovat v těchto stávajících objemech laboratoře s víceúčelovými moduly o rozloze 50 m2. Zde bude k dispozici veškerá potřebná infrastruktura pro podporu činnosti čistých a chemických laboratoří. V suterénu bude možné instalovat laboratoře s těžkým provozem. S odkazem na logiku stávajících můstků v meziprostoru je plocha mezi stávajícími objemy překryta novou nezávislou konstrukcí, která vytváří velkorysejší a méně rigidní prostory. Meziprostor se stává nástrojem k naplnění potřeby společných prostor, které podporují setkávání a výměnu. V horních patrech jsou tyto prostory věnovány společným funkcím, jako jsou zasedací místnosti a prostory pro malé přednášky a promítání. Přenesení cirkulace ze stávajících objemů do mezipatra maximalizuje využitelnou plochu pro laboratoře a vytváří možnost dostat se k různým modulům nezávisle, čímž se vyhýbá chodbám a stimuluje volnější pohyb. Domníváme se, že vytvoření těchto otevřenějších prostor je v dnešní době klíčové vzhledem ke stále více vyhledávanému sdílení a spolupráci ve vědeckém a technickém průmyslu